Κανονισμός

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών μετά από διαβούλευση αρκετών μηνών οριστικοποιήθηκε στην Πανελλαδική Σύσκεψη της ΡΠΜ στις 27/06/2014

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

1. Αναγκαιότητα – Σκοπός

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών δημιουργείται με στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της, με την ευρύτατη μάζα των πληττόμενων από την οικονομική κρίση συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να προασπίσει τα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μηχανικών που δέχονται καίρια πλήγματα. Φιλοδοξεί να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο ως συλλογικότητα του κινήματος των μηχανικών, αποτελώντας ταυτόχρονα τον καταλύτη για να δημιουργηθεί μια μεγάλη πλειοψηφία στο ΤΕΕ, στους συλλόγους μας και όπου αλλού εκφράζονται οι μηχανικοί και να συντονίσει τη δράση ενάντια στις πολιτικές των Μνημονίων και την κάθε μορφής διαπλοκή και διαφθορά, στην πολιτική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή, που έχουν οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τον αφανισμό τις δημιουργικές, κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, στις οποίες συγκαταλέγονται οι μηχανικοί, αλλά και να ενισχύσει το ήδη ισχυρό, λαϊκό ρεύμα ανατροπής με στόχο την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και την οικονομική ευημερία.

Το αρχικό κάλεσμα για μια νέα πορεία στους μηχανικούς αποτελεί ιστορικό κείμενο της παράταξης και είναι συνημμένο στον κανονισμό λειτουργίας της.

2. Ταυτότητα

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση των θέσεων της παράταξης και την εκπροσώπησή της στους συνδικαλιστικούς φορείς η λειτουργία της παράταξης καθορίζεται από τους εξής βασικούς κανόνες:

 

Η ύπαρξη μιας αποκεντρωμένης νέας δομής που θα στηρίζεται στην πρωτοβουλία των μελών “από τα κάτω” και θα αίρει την πολυδιάσπαση της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που διαμορφώνεται με την πηγή των κατευθύνσεων “από τα πάνω”.

Η εξασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας της παράταξης στο σύνολο των μελών της, εκτός από τις παραδοσιακές, όταν απαιτείται, μέσα από νέες μορφές συμμετοχής που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες και τις διαδικτυακές εφαρμογές. Η επιτυχία της προσπάθειας επιδιώκεται να εξασφαλίζεται με προτάσεις και ιδέες, με σχόλια, άρθρα και κριτική από τα μέλη σε ανοικτό διάλογο. Έτσι θα λειτουργεί η διαρκής αναζήτηση της διαδικασίας για τη μεγαλύτερη συμμετοχή και αμεσότητα στις αποφάσεις.

Η καταπολέμηση των φαινομένων παραγοντισμού με θεσμικά μέτρα, όπως ο συνεχής έλεγχος, η κριτική και αυτοκριτική, ο περιορισμός θητειών σε όργανα και θέσεις ευθύνης και η εναλλαξιμότητα σε αυτά.

Ο σεβασμός της επιστημονικής γνώσης και η υπεράσπιση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών, του δικαιώματος στην εργασία και της εξασφάλισης της ισότητας των αμοιβών για ίση και ισοδύναμη εργασία.

Η συναίσθηση ότι το επαγγελματικό στρώμα των Μηχανικών είναι αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας και θα επιτελεί το ρόλο του και τη συμμετοχή του στις κοινωνικές απολαβές σύμμετρα με την πορεία της κοινωνίας και των άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών στρωμάτων της χώρας.

H πεποίθηση ότι η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη ή αποϊδεολογικοποιημένη, αντιθέτως έχει κοινωνικό πρόσημο και ότι το ΤΕΕ υποχρεούται να συμβάλει στη διεκδίκηση πραγματικά δημόσιας και δωρεάν παιδείας υψηλού επιπέδου με τα Πολυτεχνεία κύτταρα δημοκρατίας και γνώσης.

3. Μέλη

Μέλη της παράταξης μπορούν να είναι:

  •  Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που είναι μέλη του ΤΕΕ
  • Οι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών άλλων χωρών που είναι ισότιμες με τις ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές, ακόμα και αν δεν είναι μέλη του ΤΕΕ,  ανεξαρτήτως εθνικότητας.
  • Οι ομότιμοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ.

4.Διάρθρωση

4.1. Η ΡΠΜ είναι ενιαία αυτοτελής πανελλαδική  παράταξη που δραστηριοποιείται στο ΤΕΕ

Τα μέλη της συμμετέχουν ενδεχομένως σε περιφερειακές παρατάξεις που παρεμβαίνουν σε Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, καθώς επίσης και σε παρατάξεις που δραστηριοποιούνται σε επιστημονικούς συλλόγους και σε συνδικαλιστικούς χώρους. Οι παρατάξεις αυτές (περιφερειακές, συνδικαλιστικές, επιστημονικών συλλόγων κλπ) διατηρούν την πλήρη αυτονομία τους, είναι εύλογο και ευκταίο να έχουν συναγωνιστικές σχέσεις με τη ΡΠΜ,  όμως σε καμμία περίπτωση η ΡΠΜ δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία τους.

4.2. Τα μέλη της ΡΠΜ ευρισκόμενα σε όλη την Ελλάδα συγκροτούν ανά νομό (ή αν υπάρχει ανάγκη ανά πόλη) τοπικές συσπειρώσεις το όνομα των οποίων έχει σαν πρόθεμα  την ονομασία της ΡΠΜ και προσδιορίζει παράλληλα το νομό ή την πόλη συγκρότησης (πχ ΡΠΜ Σύρου ή ΡΠΜ Θεσσαλονίκης).

Σε κάθε τοπική συσπείρωση της ΡΠΜ λειτουργούν τοπικές ολομέλειες και αναδεικνύονται τοπικά συντονιστικά ετήσιας θητείας με ευθύνη την υλοποίηση των αποφάσεων των τοπικών ολομελειών. Τοπικές ολομέλειες συγκαλούνται τέσσερις φορές το χρόνο τουλάχιστον. Τις ημερομηνίες καθορίζει το τοπικό συντονιστικό. Τοπική ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί και μετά από αίτημα του 25% των μελών της τοπικής συσπείρωσης.

4.3. Οι τοπικές συσπειρώσεις που γεωγραφικά ανήκουν στο ίδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ ή στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια δύνανται να  εκλέξουν Περιφερειακό Συντονιστικό  με ετήσια θητεία για το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο. Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος εκλογής  καθορίζεται κατά περίπτωση.

4.4. Κυρίαρχο όργανο της ΡΠΜ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη η οποία συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε 18 μήνες. Σε αυτήν συμμετέχουν αντιπρόσωποι από κάθε Περιφερειακό Τμήμα με αναλογία  που εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των τοπικών συσπειρώσεων.

Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αρμόδιες είναι οι τοπικές ολομέλειες και οι διαδικασίες διενεργούνται με ευθύνη των τοπικών συντονιστικών.

Το εκλογικό μέτρο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων εξειδικεύεται κάθε φορά από το Πανελλαδικό Συμβούλιο.

4.5. Στο διάστημα μεταξύ δύο συνδιασκέψεων  την ευθύνη προώθησης και εξειδίκευσης των κατευθύνσεων της ΡΠΜ αναλαμβάνει το Πανελλαδικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση ορίζεται από τα Περιφερειακά Τμήματα. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο είναι 35μελές και συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ. Τα μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα θα είναι ανάλογα με τις ψήφους της ΡΠΜ σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, με τα δεδομένα των εκλογών ΤΕΕ 2013 το Πανελλαδικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής: 11 μέλη από Αττική, 5 από Κεντρική Μακεδονία, 2 από  Δυτική Ελλάδα και Δυτική Κρήτη, 1 από Ήπειρο,  Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Δωδεκάνησο, Ανατολική Κρήτη, Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, Κυκλάδες.

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο αναδεικνύει Γραμματεία με συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή. Η   Γραμματεία έχει καθήκον τη εύρυθμη λειτουργία και την ενημέρωση του Πανελλαδικού Συμβουλίου.

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον πριν από κάθε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και συνεδριάζει μαζί με τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους της ΡΠΜ. Οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλη την παράταξη και λαμβάνονται με σύνθεση των διαφόρων απόψεων με βάση τον κανόνα της ευρείας συναίνεσης. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επίτευξης ευρείας συναίνεσης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας.

4.6. Έκτακτη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί με αίτημα των 2/5 των μελών του.

Έκτακτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου είτε μετά από αίτημα του 25% των μελών της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.

4.7. Για τη λειτουργία της παράταξης αξιοποιούνται τα ηλεκτρονικά μέσα με ευθύνη του Πανελλαδικού Συμβουλίου

Πανελλαδική ηλεκτρονική λίστα μελών και φίλων της ΡΠΜ. Έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Όχι χαρακτήρα συζήτησης και διαβουλευσης.

Ηλεκτρονικό φόρουμ της ΡΠΜ. Έχει χαρακτήρα συζήτησης και διαβούλευσης, μέσω των οποίων οι διάφορες συνεδριάσεις προετοιμάζονται καλύτερα και γίνονται πιο σύντομες και περιεκτικές

Τηλεδιάσκεψη, μέσω της οποίας -εκτός των άλλων- μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου που δεν μπορούν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση

5.Λήψη  Αποφάσεων

Κατεύθυνση είναι οι αποφάσεις να προκύπτουν μετά από σύνθεση και μόνο σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό μετά από ψηφοφορία.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με σχετικές αποφάσεις της

πανελλαδικής συνδιάσκεψης η του Πανελλαδικού Συμβουλίου.

Σε έκτακτες περιπτώσεις και ειδικά όταν είναι αναγκαία η λήψη άμεσης απόφασης σε θέμα στο οποίο δεν έχει διαμορφωθεί κατηγορηματική θέση /άποψη της Παράταξης η σχετική απόφαση λαμβάνεται με ευθύνη των εκλεγμένων αντιπροσώπων και των παρόντων μελών του Πανελλαδικού Συμβουλίου.

Η υλοποίηση των συναινετικών η μετά από ψηφοφορία αποφάσεων είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη και ιδιαίτερα για τα εκλεγμένα.

6. Συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες φορέων – εκπροσωπήσεις

  6.1. Κατάρτιση ψηφοδελτίων – Ορισμός υποψηφίων

Οι υποψηφιότητες των μελών είναι στη διάθεση της Παράταξης. Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται από τα εκάστοτε συντονιστικά όργανα λαμβάνοντας μέριμνα για την εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων αλλά και της επαγγελματικής  απασχόλησης. Τα καταρτιζόμενα ψηφοδέλτια εγκρίνονται από τις Τοπικές Ολομέλειες. Οι υποψηφιότητες γιά Επιστημονικούς Συλλόγους εγκρίνονται από τα μέλη που έχουν την ίδια επαγγελματική ιδιότητα.

6.2. Εκπροσώπηση

Επιτρέπονται το πολύ δύο (2) συνεχόμενες θητείες στο ίδιο όργανο Διοίκησης και (3)τρεις αθροιστικά με προτροπή εναλλαγής. Σε κάθε θητεία επιδιώκεται η ανανέωση των εκλεγμένων σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

6.3. Ανάκληση

Μέλος της Παράταξης που καταφανώς παραβιάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας ή τοποθετείται δημόσια αντίθετα στις ληφθείσες αποφάσεις ή δεν συμμορφώνεται με τη τήρηση αυτών καλείται να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις στο αρμόδιο συντονιστικό όργανο.

Εφ’ όσον οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια Ολομέλεια

προς συζήτηση. Η Ολομέλεια  έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τη διαγραφή του μέλους από τη Παράταξη.

6.4. Συμμαχίες

Οι συμμαχίες σε πανελλαδικό επίπεδο εγκρίνονται από την πανελλαδική συνδιάσκεψη της παράταξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά από το Πανελλαδικό Συμβούλιο, με βάση τις αποφάσεις των τοπικών παρατάξεων.

 

7. Τροποποιήσεις

 Αρμόδιο Οργανο για τη τροποποίηση η συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας

είναι η Πανελλαδική  Συνδιάσκεψη με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων Αντιπροσώπων.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s