Η νέα εγκύκλιος για τα POS (εξαιρέσεις) – Πηγή: Taxheaven

pos_termina_dikoigoroi

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».

Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους δικαιούχους
πληρωμής  να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά τις συναλλαγές τους με πληρωτές  οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Με υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής θα εντάσσονται σταδιακά στην παραπάνω υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα, βάσει του κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2017 η υπ’ αριθ. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» (Β’ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής οι οποίοι υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και κατ’ επέκταση υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών.
Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα.
Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).
Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS). Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A’ 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.
Η προθεσμία συμμόρφωσης στην ανωτέρω Απόφαση για τους δικαιούχους πληρωμής που έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ήτοι στις 27-07¬2017. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07¬2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη τους.
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου, β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και ειδικότερα την αρχή της χρηστής διοίκησης, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Τέλος, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

 

Πηγή: Taxheaven

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36205

Posted in Επαγγελματικά θέματα, Φορολογία | Tagged , , , , | Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

 

Προς Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή

Σε κάθειρξη δεκατριών ετών χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού και χωρίς αναστολή της ποινής, για συμμετοχή στη ΣΠΦ (Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς) και «λήψη, κατοχή, μεταφορά και απόκρυψη όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος και τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων και οργανώσεων», καταδικάστηκε την 1η Ιούνη η Ηριάννα Β.Λ., από το Β’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Η 29χρονη υποψήφια διδάκτορας στοχοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2011 όταν συνελήφθη ο σύντροφός της, ο οποίος κατηγορήθηκε με το άρθρο 187Α για συγκρότηση, ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για να αθωωθεί στη συνέχεια ομόφωνα και πλέον αμετάκλητα, ήδη από το πρωτόδικο Δικαστήριο, με τη σύμφωνη γνώμη ακόμη και του εισαγγελέα της έδρας, Σωτήριου Μπάγια.

Το 2013 στο παραπεμπτικό βούλευμα τονίζεται ότι «κανένα στοιχείο που να τη συνδέει με την οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς δεν βρέθηκε από την άρση τόσο του τηλεφωνικού όσο και του τραπεζικού απορρήτου. Περαιτέρω ούτε κατά τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας, ούτε όμως και κατά τη διενέργεια έρευνας σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα της προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπλοκή ή συμμετοχή της».

Το μοναδικό «ενοχοποιητικό στοιχείο» εις βάρος της ήταν ένα εύρημα DNA σε γεμιστήρα όπλου που βρέθηκε θαμμένος στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το δείγμα αυτό ήταν φτωχό τόσο σε μάζα όσο και σε ποιότητα ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα ταυτοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως για πλήρη ταυτοποίηση απαιτείται δείγμα τουλάχιστον 1000pg ενώ για να μπορεί απλά να ελεχθεί απαιτείται να είναι 250pg. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν  200 pg.

Η πανεπιστημιακός Ηριάννα Β.Λ. δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει σχέση με τον πολιτικό χώρο στον οποίο της αποδίδεται συμμετοχή. Πρόκειται για μια περίπτωση ποινικοποίησης των προσωπικών της σχέσεων και των κοινωνικών της συναναστροφών που δε συνάδουν με το κράτος δικαίου.

Η Ο.Μ. Μηχανικών του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει τη μεθοδευμένη διαδικασία η οποία οδήγησε στην καταδίκη της Ηριάνας σε 13 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού και καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης σ. Κοντονή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοσθεί το Δίκαιο και όλοι οι κανόνες για μια αμερόληπτη δίκη.

Λεωνίδου 5 Ιουλίου 2017

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

H ΡΠΜ για το Σ/Ν «Για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

Σε μερικές μέρες αναμένεται η ψήφιση του νέου Νόμου για το Δομημένο Περιβάλλον. Πέρασε ένας χρόνος από την αρχική του εμφάνιση στη δημοσιότητα και εκατοντάδες ώρες διαβουλεύσεων. Ως παράταξη  θεωρούμε ότι επιδέχεται ορισμένων στοχευμένων παρεμβάσεων σε ο,τι αφορά τη στατική μελέτη επάρκειας στην τακτοποίηση των αυθαίρετων και τον έλεγχο του Διαγράμματος Κάλυψης και όρων δόμησης στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Ωστόσο συνολικά,  το Ν/Σ συνιστά τομή στο ζήτημα του δομημένου περιβάλλοντος και τη δόμηση με ολιστική θεώρηση. Δεν  είναι  «πολυνομοσχέδιο» όπως χαρακτηρίστηκε, αντιθέτως προτάσσει  ολιστικά τη μέριμνα, πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος και προβλέπει μηχανισμούς ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση της ανάπτυξης του χώρου με όρους αειφορίας και όπου απαιτείται  με κοινωνικό χαρακτήρα.

Μια σειρά από καινοτομίες, όπως το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος (με αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δομημένου Περιβάλλοντος της χώρας και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων), η ηλεκτρονική υποβολή των μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και η ταχύτατη έκδοση της οικοδομικής άδειας, αίτημα χρόνων όλου του τεχνικού κόσμου, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου (με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των αδειών που το συνοδεύουν) και η ηλεκτρονική χωρική ταυτότητα των Δήμων  (με σκοπό το έλεγχο και τη βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα), διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων καταργείται η απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση οικοδομικής άδειας, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες οικονομικά καθημαγμένους συναδέλφους στην άσκηση του επαγγέλματος.

Το τμήμα του Νομοσχεδίου (κεφάλαιο Γ) που αναφέρεται στους Κοινόχρηστους χώρους και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο συνδέει το δομημένο με τον κοινόχρηστο χώρο διευκολύνοντας τη δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, τη διατήρηση και αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση πολεοδομικά και περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών.

Τέλος, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, επικροτούμε την αυστηροποίηση των επιπτώσεων για τα αυθαίρετα κτίσματα που προέκυψαν μετά την ημερομηνία της 28/07/2011 και συμφωνούμε απόλυτα με το διαχωρισμό των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων από τα υπόλοιπα αυθαίρετα. Επιπλέον, θα προτείναμε αυστηρό έλεγχο των δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων που, ενώ πραγματοποιήθηκαν μετά την 28/7/2011, δηλώθηκαν ως κατασκευασμένα πριν από αυτή, με αυστηρές ποινές και κυρώσεις τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους μηχανικούς, ενώ ταυτόχρονα προτεινεται από πλευράς ΡΠΜ να μην υπαρχει ταυτοποιηση του ελεγκτη μηχανικου μεσω κυκλικης εναλλαγης ωστε να μην γνωριζει ο ιδιωτης ποιος υπαλληλος ελεγχει την Οικοδομική Άδεια.

Φυσικά, η μείωση των προστίμων για ορισμένες κατηγορίες αυθαιρεσιών, η αύξηση των δόσεων των προστίμων, καθώς και η θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων για ανέργους και δικαιούχους επιδόματος αλληλεγγύης, προσδίδουν έντονο κοινωνικό πρόσημο στο νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, ο  διαχωρισμός μεταξυ πολεοδομικων παραβασεων και αυθαιρετων κατασκευων θα μειωσει το φορτο εργασιας των Δικαστηριων και θα επαναφερει την αρχη της αναλογικότητας, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρεμβάσεις.

Για τη μελέτη στατικής επάρκειας.

Ένα ειδικό θέμα που απασχολεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων είναι  η υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας στο φάκελο του αυθαίρετου. Ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά της πολιτείας πρέπει να δοθεί στην απαίτηση για υποβολή της μελέτης αυτής,  η οποία επεκτείνεται σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, στη λογική της μέριμνας του ελέγχου της αντισεισμικής θωράκισης των αυθαιρέτων. Αναγνωρίζουμε το έννομο δικαίωμα της πολιτείας να προσπαθήσει κατά το δυνατόν να προφυλάξει τους πολίτες της από επικίνδυνες αυθαίρετες κατασκευές. Όμως, θα πρέπει ο νομοθέτης να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη ότι ανάλογα με το είδος και την έκταση της αυθαιρεσίας, το κόστος της μελέτης στατικής επάρκειας δύναται να καταστεί δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με την τακτοποίηση του αυθαιρέτου και την αξία του ακινήτου, ενώ σε περίπτωση που από τον υπεύθυνο μελετητή μηχανικό κριθούν απαραίτητες ενισχύσεις, αυτό μπορεί να εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, που πρακτικά θα καθιστούν την τακτοποίηση του αυθαιρέτου ασύμφορη και ανέφικτη. Προτείνουμε, λοιπόν, η μελέτη στατικής επάρκειας να διατηρηθεί για τις υπηρεσίες και για τα υψηλής σημασίας κτίρια (δημόσια κτίρια, χώροι συνάθροισης κοινού κτλ) και να μην απαιτείται για τις κατοικίες, εκτός αν πρόκειται για εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίρια ή κτίρια μεγάλου όγκου με πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να απαιτεί ο νομοθέτης μελέτη στατικής επάρκειας με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση για κτίρια προ του 1983, όταν ακόμη τότε δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνουμε να αποδεσμευτεί από τη διαδικασία αυθαιρέτου και να αποτελεί προϋπόθεση της ηλεκτρονικής  ταυτότητας του κτιρίου.

 

Posted in Βουλή, Δημόσιο, Θέσεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Τι γίνεται με τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων, μετά τη χρήση τους;

Μεγάλο το πρόβλημα, στους Δήμους με αγροτικές περιοχές.

Αφορμή για την έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων σχετικά με τις πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων ήταν η πρόταση του Νομαρχιακού Τμήματος ΤΕΕ Ν. Ημαθίας για συζήτηση του θέματος στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ /ΤΚΜ.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων αφορά και ογκώδη, μπάζα, συσκευασίες, λάστιχα κ.α. Τα ογκώδη και τα μπάζα παραμένουν στην επιφάνεια του εδάφους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την απόρριψη, γιατί είναι δύσκολη η ταφή τους (πολλοί Δήμοι προτιμούν την ταφή από την συλλογή, για οικονομικούς λόγους). Ενώ οι συσκευασίες και τα λάστιχα, καίγονται.

Στα απορρίμματα συμπεριλαμβάνονται και τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα τα οποία αποτελούν το 31% (στοιχεία ΥΠΕΚΑ 2015) της συνολικής παραγωγής αποβλήτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα κτηνοτροφίας, τα υπολείμματα καλλιεργειών, πλαστικά δοχεία φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων, τα πλαστικά εξαρτήματα θερμοκηπίων κ.α.

Οι πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων είναι ένα μεγάλο, χρόνιο πρόβλημα το οποίο δεν είναι γνωστό γιατί δεν «πουλάει» και δεν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.

Γεγονός είναι ότι, η οικονομία εξαρτάται από τον πρωτογενή (παραγωγή), δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή (τουρισμό) τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, για να συνυπάρχουν και να συνδέονται οι τρεις τομείς, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.

Ποιο είναι όμως το πρόβλημα;

Στην Ελλάδα, το 30% των αστικών απορριμμάτων είναι τα υλικά συσκευασίας ενώ το 13% αυτών των υλικών αποτελούν οι πλαστικές συσκευασίες.

Οι συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Σ.Φ.Π.)  απορρίπτονται συνήθως, μετά το άδειασμά τους, στα σημεία υδροληψίας όπου χρησιμοποιήθηκαν. Όταν μαζευτούνε πολλά και “ενοχλούν οπτικά”, αν δεν τα θάψουν, τα καίνε. Η καύση κενών συσκευασιών (έκλυση επικίνδυνων ουσιών) και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (μόλυνση υδάτων) αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η καύση απελευθερώνει τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες (από τα υπολείμματα φαρμάκων) και διοξίνες, φουράνια, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια (από τα υλικά συσκευασίας).

Οι άμεσοι παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα των αποβλήτων και τα υλικά συσκευασίας. Οι κενές συσκευασίες που περιείχαν τις δραστικές ουσίες (γεωργικά φάρμακα) θεωρούνταιεπικίνδυνα απόβλητα. Άμα απαλλαγούν από αυτές τις ουσίες σε όρια κάτω των 0,1%, γίνονται μη επικίνδυνα απόβλητα. Όσο παραμένουν επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να διαχειριστούν ανάλογα δηλαδή, να σταλούν σε ειδικές εγκαταστάσεις (εκτός Ελλάδας). Η αντιμετώπιση – διαχείριση ως επικίνδυνο απόβλητο, είναι δαπανηρή. Οπότε η βασική διαχείριση πρέπει να γίνει στην πηγή, με τριπλό ξέπλυμα των δοχείων, μετά τη χρήση. Η Κατευθυντήρια Οδηγία του 2012 ενημερώνει τους χρήστες, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ορθή πρακτική στη διαχείριση των κενών συσκευασιών και των περιεχομένων τους. Τα υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενο. Ποιοτικά, οι πλαστικές Σ.Φ.Π. μπορεί να είναι από υψηλής ποιότητας ή χαμηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (HDPE ή LDPE) ή από PVC. Λόγω της μεγάλης δυνατότητας ανακύκλωσης, η καλύτερη επιλογή είναι η χρήση HDPE. Στο εξωτερικό ως τελικά προϊόντα, μετά την επεξεργασία των Σ.Φ.Π. από HDPE, αναφέρονται οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης και άρδευσης, δοχεία, δάπεδα κλπ.

Η διαχείριση Σ.Φ.Π. μπορεί να συμπεριλάβει την μηχανική ανακύκλωση (αποδίδει μόνο για ίδια ποιότητα πλαστικών), τη χημική ανακύκλωση (υψηλό κόστος), την καύση (καταστρέφει όμως την πρώτη ύλη), αποτέφρωση (υψηλό κόστος), επαναχρησιμοποίηση (κίνδυνο ρύπανσης) και την υγειονομική ταφή (επιβαρύνει το περιβάλλον).

Με λίγα λόγια, το πρόβλημα ξεκινάει από τον αγροτικό τομέα και καταλήγει στην ρύπανση περιβάλλοντος και την απειλή της ανθρώπινης υγείας, με αίτια την μη ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, μη προστασία υδατικών πόρων και έλλειψη διαχείρισης κενών συσκευασιών.

Τι λέει ο ΕΣΔΑ ;

Με τον ΕΣΔΑ καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Προβλέπει ειδικό ρεύμα για γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (συσκευασίες και υπολείμματα καλλιεργειών). Οι στόχοι που θέτει είναι η ποιοτική και ποσοτική ανακύκλωση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και η δραστική μείωση των αποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής. Στα Πράσινα Σημεία δεν προβλέπεται η συλλογή τωνΣ.Φ.Π., εκτός αν  διατεθούν ως πλαστικό (μετά το σωστό τριπλοξέπλυμα). Αυτή δεν είναι λύση, καθώς το ζητούμενο δεν είναι να γίνει μια συλλογή για όλα τα πλαστικά αλλά όσο είναι δυνατό να συλλέγονται ομοειδή πλαστικά.

Ο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναθεωρήθηκε το 2016, λόγω υποχρεωτικής εναρμόνισης με τον ΕΣΔΑ. Δεν προβλέπει την εκμετάλλευση, ανάκτηση, ανακύκλωση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Πρέπει να τροποποιηθεί η ΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ ΚΜ και να προβλεφθεί η χωριστή συλλογή και διαχείριση – ανακύκλωση των Σ.Φ.Π.

Τι γίνεται σήμερα;

Υπάρχει πιλοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα συλλογής πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που ξεκίνησε το 2013 από Θεσσαλία και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά Δήμους που έχουν μεγάλο πρόβλημα και εστιάζει στη συλλογή από συγκεκριμένα σημεία των Δήμων, σε ώρες και μέρες που ανακοινώνονται.

Οι συσκευασίες, μετά τη χρήση τους, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία του τριπλού ξεπλύματος, για να μπορούν να διαχειριστούν ως μη επικίνδυνα. Ενίοτε στέλνονται δείγματα για ανάλυση, σε εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων. Στη συνέχεια οι συσκευασίες οι οποίες έχουν περάσει από οπτικό έλεγχο των γεωπόνων, συλλέγονται σε ειδικές σακούλες μεγάλες και μεταφέρονται σε εταιρείες διαχείρισης πλαστικών. Αυτές οι εταιρείες δεματοποιούν ή και κοκκοποιούν τα πλαστικά και τα διανέμουν σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

Οι Δήμοι εμπλέκονται στην πρώτη φάση και την πιο σημαντική: Ενημέρωση των χρηστών για τη διαδικασία τριπλού ξεπλύματος. Ορισμός κατάλληλων σημείων – χώρων συλλογής των κενών συσκευασιών σε σακούλες. Ενημέρωση των πολιτών για το πρόγραμμα δρομολογίων των απορριμματοφόρων για αποκομιδή των σακουλών και την εξασφάλιση μεταφοράς τους στις εταιρείες αξιοποίησης.

Δευτερεύοντες ρόλοι έχουν διάφορες Ανώνυμες Εταιρείες που ανήκουν στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, Σωματεία γεωπόνων, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας κ.α.

Από τα πρώτα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΕΟΑΝ, προκύπτει ότι το πρόγραμμα δεν απέδωσε σε μεγάλο βαθμό λόγω μη ανταπόκρισης των χρηστών. Δεν υπάρχει συμμετοχή μεγάλη στη συλλογή των κενών συσκευασιών. Τι φταίει; Η αρχή του προβλήματος είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των αγροτών, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των χρηστών, η πολλή μεγάλη ποσότητα χρήσης φαρμάκων και οι πυροσβεστικές λύσεις (και όχι ουσιαστικές) της Πολιτείας.

Η λύση δεν μπορεί να είναι η μεταφορά του ρόλου του Δήμου, στους ιδιώτες. Η συλλογή των κενών συσκευασιών δεν μπορεί να γίνει στα καταστήματα πώλησης τους γιατί εκτός του ότι υπάρχει έλλειψη χώρου τοποθέτησης κλωβού και ο ιδιώτης δεν έχει όφελος για να προωθήσει την δράση, υπάρχει και η απαγορευτική απόσταση από τα σημεία χρήσης φυτοφαρμάκου. Επίσης, η συλλογή τους στα Πράσινα Σημεία μετά από νομοθετική ρύθμιση, θα ήταν μια λύση αλλά και πάλι η απόσταση θα είναι ένας αποτρεπτικός λόγος.

Προτάσεις:

 • Άμεση ενημέρωση (με όλες τις μορφές) από τις κρατικές αρχές προς τους αγρότες σχετικά με το αντικείμενο της διαχείρισης αυτών των συσκευασιών
 • Οργάνωση δικτύου επικοινωνίας για την ορθολογική διαχείριση φυτοφαρμάκων (τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης).
 • Εφαρμογή του επιτυχημένου, στο εξωτερικό, εγχειρήματος: Διαχείριση της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως χειρισμός κενών συσκευασιών) δηλαδή με οργανωμένο δίκτυο, να επιστέφονται οι συσκευασίες πίσω στις εταιρείες που τις παράγουν και τις διανέμουν. Η αλυσίδα θα αποτελείται από ενώσεις παραγωγών, βιομηχανίες παραγωγής και διάθεσης, το κράτος, συνεταιρισμοί κλπ και θα αναλάβει τη συλλογή, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση. Στη Βραζιλία, μέσω αυτού του εγχειρήματος, ανακυκλώθηκε το 95% των συλλεχθέντων συσκευασιών.
 • Σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για αυτήν την κατηγορία αποβλήτων.
 • Παροχή κινήτρων στους χρήστες για να συμμετέχουν (να ξεπλένουν και να επιστρέφουν) τις συσκευασίες. Επίσημη κυπριακή σελίδα αναφέρει ότι στην Κύπρο, το 95% των αγροτών τριπλοξεπλένουν τις συσκευασίες.
 • Κατασκευή όλων των πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, από HDPE.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, όλων των διαχειριστών (παραγωγών, εισαγωγέων κλπ.).
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής παιδείας με τις προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων: μείωση παραγωγής, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση υψηλής ποιότητας πόρων, χρήση ανακυκλωμένων αποβλήτων κ.α.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση:

Οι Δήμοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας κρατώντας τον βασικό τους ρόλο. Τη διαλογή. Οι Τοπικοί Συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών και σε κοινές δράσεις με τους Δήμους.

Όπως οι Γωνίες Ανακύκλωσης (μικρά Πράσινα Σημεία), να διαμορφωθούν ως Σημεία Ανακύκλωσης με ελάχιστες προδιαγραφές, τα Σημεία Υδροληψίας. Οι αναγκαίες υποδομές του χώρου θα περιλαμβάνουν: ειδικό δάπεδο με κλίση (από οπλισμένο σκυρόδεμα), φρεάτιο συλλογής υγρών αποβλήτων (καθαρισμού των συσκευασιών) που θα οδηγούνται σε υπόγεια δεξαμενή, ένας υπέργειος κλωβός όπου θα αποθηκεύονται οι κενές συσκευασίες μετά το τριπλό ξέπλυμα, ένα σημείο με πόσιμο νερό, κάδος απορριμμάτων και περίφραξη.

Τα Σημεία Ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι κοντά σε αγροτικό δρόμο και μακριά από οικισμούς, από ποτίστρες ζώων και από επιφανειακά ύδατα, για προστασία. Ο Δήμος θα έχει την ευθύνη της συντήρησης του χώρου και του συντονισμού της επιχείρησης συλλογής και μεταφοράς σε συνεργασία με τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Τη συλλογή και μεταφορά θα μπορούσε να αναλάβει, ένα οργανωμένο δίκτυο ορθολογικής διαχείρισης που αναφέρθηκε νωρίτερα το οποίο θα είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο.

Έτσι, η ευθύνη της διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, θα μεταφερθεί στον παραγωγό και διανεμητή του προϊόντος, όπως και προτάσσει η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μακνέα Κριστίνα Ηλέκτρα

MSc Χημικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος

Πηγή: https://anntilogos.blogspot.gr/2017/07/blog-post_93.html

Posted in Απόψεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Tagged , , | Σχολιάστε

Συνάντηση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αντιπροσωπεία της ΡΠΜ συναντήθηκε την Τρίτη 4.7.2017 με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, σχετικά με ορισμένα θέματα που προκύπτουν για τον κόσμο των Μηχανικών από το σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις.  Θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς συζητήθηκαν εκτενώς, όπως το θέμα της αναγνώρισης  των πενταετών ενιαίων και αδιάσπαστων Διπλωμάτων Σπουδών ως επιπέδου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής (Master- MSc/ MEng) και η κατοχύρωση των Τίτλων Σπουδών ως τέτοια.

Στα περισσότερα θέματα υπήρξε συμφωνία, ενώ θετικά αντιμετωπίσθηκαν  ορισμένες παρατηρήσεις της ΡΠΜ, οι οποίες έγιναν σε πρώτο επίπεδο αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία. Οι παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με τον ενιαίο χαρακτήρα των Σπουδών και των παρεχόμενων Διπλωμάτων και τη μη αναγραφή στους τίτλους σπουδών της κατεύθυνσης εξειδίκευσης (Άρθρο 8 του ν/σ)  με σκοπό την ενίσχυση και τη θεσμική θωράκιση της ιδιότητας του Διπλωματούχου Μηχανικού.

Posted in Βουλή, Δημόσια διαβούλευση, Επαγγελματικά δικαιώματα, Παιδεία | Σχολιάστε

Τροποποίηση το Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ. Οι προτάσεις της ΡΠΜ.

Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΕ όπως είναι διαμορφωμένο μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας εντελώς διαφορετικής περιόδου για το επάγγελμα των μηχανικών.

Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και να ενισχυθεί η συμμετοχή των συναδέλφων, που τόσο έχει ανάγκη το ίδιο το Επιμελητήριο.

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών, καταθέτει τη δική της πρόταση στην πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας, ενόψει της συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας στις 7-8 Οκτωβρίου 2017.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται η ολοκληρωμένη δουλειά του ΤΕΕ-ΤΚΜ από το 2008, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζήτησης, για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Θέσεις της ΡΠΜ για το Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΕΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΕ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ-ΤΚΜ 2008

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

Βέρμιο: Το Eldorado της αιολικής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία

Η θέση της ΡΠΜ στην Αντιπροσωπία ΤΕΕ ΤΚΜ

Την Τρίτη 13/6/2017, στο Δημαρχείο της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπία του ΤΕΕ ΤΚΜ με τοπικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία πρότεινε το Νομαρχιακό Τμήμα Ημαθίας. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που προκάλεσε και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή είναι το «Αιολικό Πάρκο Βερμίου» του οποίου η κατασκευή δεν ξεκίνησε ακόμα αν και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υπάρχει από τον Ιανουάριο 2014. Μετά από αρκετές τοποθετήσεις, αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ ΤΚΜ, η οποία θα ασχοληθεί σε επιστημονικό επίπεδο, με το θέμα.

Σαφώς, η κατεύθυνση σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο είναι η στροφή προς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Ελλάδα η αιολική και φωτοβολταϊκή ενέργεια θεωρούνται οι πιο αποδοτικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, τα φωτοβολταϊκά απαιτούν μεγάλες εκτάσεις με αποτέλεσμα να δεσμεύονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενώ οι ανεμογεννήτριες έχουν τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Είμαστε υπέρ των εγχωρίων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να μην εξαρτόμαστε από ακριβές εισαγωγές και το φυσικό αέριο. Άρα είμαστε τόσο υπέρ των ΑΠΕ, όσο και υπέρ των νέων λιγνιτικών σταθμών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Η χρήση ΑΠΕ είναι κομβικής σημασίας στην έννοια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης προστατεύοντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας αρκεί να υπάρχει ισορροπημένη κατανομή Α/Γ συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Το Βέρμιο είναι ένα όμορφο βουνό όπως τόσα άλλα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να το φορτώσουμε με τόσες ανεμογεννήτριες, διότι τότε δε θα είναι βουνό αλλά ηλεκτρικό πεδίο.

Η αδειοδότηση 155 Α/Γ, 465 MW  της ACCIONA  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Βέρμιο, συν  20 MW της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  συν 40 MW της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συν 170 MW της RENEX Αιολική Βερμίου, δηλαδή συνολικά 695 MW στην ίδια περιοχή, καθιστά άτυπα το Βέρμιο ΠΑΠ (Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας) με δυσμενέστερους όρους από τις ήδη θεσμοθετημένες διότι η περιοχή του Βερμίου είναι υποπολλαπλάσια σε έκταση.  Στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/2008) προβλέπονται 3 περιοχές ΠΑΠ: η ΠΑΠ 1 στον Έβρο με 538 τυπικές Α/Γ (ισχύ 1078MW), η ΠΑΠ2 στην Στερεά Ελλάδα με 2174 τυπικές Α/Γ (ισχύ 4348MW) και η ΠΑΠ3 στην Πελοπόννησο με 478 τυπικές Α/Γ (ισχύ 955 MW). Η πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδίου της Κεντρικής Μακεδονίας (Δεκέμβριος 2016) προτείνει για ΕΑΖ (Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη) μια Ζώνη Αιολικών Εγκαταστάσεων, στο Βέρμιο.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πολύ συνοπτικά, όπως αναφέρονται στη ΜΠΕ της ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μόνο, είναι: Στην κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας για τη διασύνδεση των Α/Γ μήκους 104,5 ΚΜ, προβλέπεται 5 μέτρα πλάτος, ενώ οι διαστάσεις των στοιχείων του εξοπλισμού απαιτούν για την μεταφορά του, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο πλάτος δρόμου. Για την έδραση των Α/Γ θα απαιτηθούν 160.000  τόνοι μπετόν και μετά το τέλος ζωής της δραστηριότητας, η αποκατάσταση του τοπίου στη αρχική κατάσταση είναι αμφίβολη. Το σύνολο των εκσκαφών του έργου θα είναι 3.280.000 m3 από τα οποία θα περισσέψουν 1.170.000 m3 και θα απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου. Η πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης σημείων υδροληψίας που υδροδοτούν τους οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται κατάντη των περιοχών εγκατάστασης των Α/Γ, είναι αρκετά μεγάλη.

Μπορεί η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του Βερμίου να απορροφήσει αυτής της κλίμακας περιβαλλοντικές πιέσεις και να αποκατασταθεί με τη λήξη της διάρκειας ζωής της δραστηριότητας;

Ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη δηλαδή, η προστιθέμενη αξία στην οικονομία της Ελλάδας, όταν προβλέπονται επενδύσεις με 80% σε εισαγόμενο εξοπλισμό;

Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα;

Για ένα αιολικό πάρκο είναι καθοριστικό, η στάθμιση ωφέλειας και συνεπειών να κλίνει με θετικό πρόσημο, στην ωφέλεια. Όταν ο υπολογισμός των εσόδων για την τοπική κοινωνία γίνεται με λάθος παραδοχές, για παράδειγμα, το ποσοστό απόδοσης των Α/Γ σε 50% αντί του 25% της ονομαστικής τους ισχύος, που είναι ο πραγματικός μέσος όρος απόδοσής τους, ο υπολογισμός της τιμής των ρύπων στα 30 ευρώ/ton CO2 αντί των 7 ευρώ/ton CO2 που ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο ρύπων, όταν οι δεσμεύσεις για την αποκατάσταση του χώρου μετά την εικοσαετία που είναι ο προσδόκιμος χρόνος λειτουργίας των Α/Γ και οι αναφορές για την διαχείριση των προβλημάτων που επιφέρουν οι κατασκευές των συνοδών έργων (διάθεση προϊόντων εκσκαφών, αποψίλωση δασικών εκτάσεων, διατάραξη του οικοσυστήματος κ.λ.π.) είναι θολές, η στάθμιση ωφέλειας-συνεπειών μπορεί εύκολα να έχει αρνητικό πρόσημο.

Το αιολικό δυναμικό στο Βέρμιο δεν είναι το βέλτιστο. Τη στιγμή που σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα σε Α/Γ είναι 2100 MW, βλέπουμε ότι τα σχέδια για το Βέρμιο θα φθάσουν κοντά στα 1000 MW. Και έπεται και συνέχεια; Ποιος το γνωρίζει; Δηλαδή η μισή αιολική ισχύς της χώρας, στο Βέρμιο; Η έννοια ¨Αιολικό πάρκο¨ για ένα τόσο μικρό χώρο είναι ευφημισμός. Πρόκειται για «Βιομηχανική μονάδα. Ηλ. Ενέργειας».

Και επειδή αναμένεται η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ και η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωροταξικών εκκρεμεί για έγκριση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, προτείνουμε

 • Να τεθεί άμεσα, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους εμπλεκόμενους Δήμους το θέμα των ΠΑΠ, για την αποφυγή δημιουργίας ΠΑΠ/ΕΑΖ Βερμίου.
 • Να ανασταλούν προσωρινά, οι άδειες που έχουν εκδοθεί και να επανεκτιμηθεί η ανάγκη στην περιοχή, τέτοιων φαραωνικών έργων έχοντας υπόψη την βέλτιστη λύση, σχετικά με το μέγεθος της επένδυσης, μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη και με δεδομένο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ΜΠΕ είναι λανθασμένα, σε σχέση με την πραγματική απόδοση του αιολικού πάρκου.
 • Να γίνει ένα συνολικό σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα, πόση ενέργεια χρειαζόμαστε από ΑΠΕ και πόση από λιγνίτη και φυσικό αέριο, πόσα κατάλληλα σημεία υπάρχουν για την τοποθέτηση Α/Γ και με πόση ισχύ, πόσες Α/Γ μπορεί να δεχτεί το κάθε σημείο κ.α. Δηλαδή, η κάθε Περιφέρεια να πάρει το μερτικό της.
Posted in Θέσεις, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε