Χριστουγεννιάτικος μποναμάς: ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών με 120 δόσεις

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου εργασίας έρχεται ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Η Ρύθμιση αφορά:

·       Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

·       Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

·       Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

·       Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι: Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Advertisements
Posted in Ασφαλιστικό | Σχολιάστε

Απόπειρα αποκλεισμού μηχανικών από τη διδασκαλία σε ΙΕΚ

Από συναδέλφους μηχανικούς που διδάσκουν σε ΙΕΚ μας ήρθε η παρακάτω καταγγελία, σύμφωνα με την οποία παράτυπα αποκλείονται ειδικότητες μηχανικών από τη διδασκαλία μαθημάτων. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο των συναδέλφων και κάνουμε κινήσεις αφενός θέτοντας το θέμα στα όργανα του ΤΕΕ και αφετέρου απευθυνόμενοι στο Υπουργείο:
«Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή στο διάστημα μεταξύ του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου και του πρώτου του Σεπτεμβρίου) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.), μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.), ανακοινώνει προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στα Δ.Ι.Ε.Κ. . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αρχικά ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία υπολογίζονται αυτομάτως (βάσει των στοιχείων, που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος) τα μόριά τους, και στη συνέχεια υποβάλουν «φυσικό» φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάποιο Δ.Ι.Ε.Κ. της επιλογής του, όπου γίνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή ο έλεγχος για την ορθότητα των δικαιολογητικών, ώστε να δημοσιευτούν τελικά οι οριστικοί πίνακες (ανά ειδικότητα) με τα μόρια των συμμετεχόντων.
Μετά την δημοσίευση των οριστικών πινάκων (αλλά και των οριστικών τμημάτων – ειδικοτήτων ανά Δ.Ι.Ε.Κ.), οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. καλούνται να επιλέξουν τους εκπαιδευτές βάσει της κατάταξής τους (από τα συνολικά μόριά τους). Ωστόσο, υπάρχουν (για κάθε ειδικότητα χωριστά) Οδηγοί Σπουδών, οι οποίοι συντάσσονται από την Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.) Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), στους οποίους αναφέρονται τα προσόντα (βασικά τα πτυχία/διπλώματά του), τα οποία πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής, ώστε να επιλεχθεί από τον εκάστοτε Διευθυντή για να διδάξει κάθε μάθημα.
Όπως είναι φυσικό, σε κάθε μάθημα αναφέρονται περισσότερες από μία ειδικότητες επαγγελματιών (π.χ. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διακοσμητής), οι οποίες μπορούν να το διδάξουν. Η τελική επιλογή από τους Διευθυντές γίνεται βάσει του βιογραφικού σημειώματος του κάθε εκπαιδευτή (στο οποίο φαίνεται η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία του στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων), ακολουθώντας, φυσικά (όπως είναι υποχρεωμένοι) την κατάταξη των πινάκων. Οι Οδηγοί Σπουδών, σύμφωνα με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. έχουν ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ χαρακτήρα και όχι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ, ώστε ο κάθε Διευθυντής να έχει περιθώριο να επιλέξει τον καταλληλότερο εκπαιδευτή, με την καταλληλότερη ειδικότητα για κάθε μάθημα. Κατά συνέπεια, σε μαθήματα όπως «Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής» και «Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο» ο Διευθυντής μπορούσε να επιλέξει ως εκπαιδευτή έναν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με προηγούμενη εμπειρία σε Τεχνικά Έργα, στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο και Πρακτική Χρώματος» και «Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής» έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κ.ο.κ. .
Μέχρι πρόσφατα στους πίνακες, που ισχύουν αρκετά χρόνια, των περισσότερων ειδικοτήτων του Τομέα «Καλλιτεχνικων Σπουδων και Εφαρμοσμενων Τεχνων (Art & Design)» αναφέρονταν οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ως πιθανοί διδάσκοντες αρκετών μαθημάτων.
Στις 24/8/2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. μια σειρά νέων, επικαιροποιημένων Οδηγών Σπουδών για κάποιες από τις ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ., μεταξύ αυτών και αρκετών του προαναφερθέντος Τομέα (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoispoudoneidikotitoniektoun-4186-2013).
Σε αυτούς διαπιστώνει κανείς, ότι (εντελώς παράλογα και άδικα) προτείνουν – συμβουλεύουν το σύνολο των μαθημάτων να διδάσκονται από αποκλειστικά και μόνο «Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής» και «Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Διακοσμητικής», χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στους Πολιτικούς Μηχανικούς! Επισημαίνεται, ότι οι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών είναι ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί (καθώς προέρχονται από πενταετή φοίτηση), όχι «Πτυχιούχοι». Ως εκ τούτου ο όρος «Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικής» δεν είναι δόκιμος και αποδεικνύει, ότι οι συγκεκριμένοι Οδηγοί Σπουδών συντάχθηκαν από ανθρώπους όχι σχετικούς με αυτές τις ειδικότητες και τα αντίστοιχα επαγγέλματα, γεγονός, το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητά τους.
 
Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, που πραγματοποιήθηκαν με την  Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ., υπήρξε ενημέρωση, ότι:
οι οδηγοί αυτοί είναι προσωρινοί, και έχουν ως συγγραφείς εθελοντές,
δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που είναι το αρμόδιο όργανο όλων των Μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, κ.ά.,
δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση επαγγελματικών συλλόγων, όπως ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) ή ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.),
δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα σχετικά Φ.Ε.Κ., τα οποία καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών και οι κατηγορίες Διπλωματούχων Μηχανικών, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μελετητικό πτυχίο για Δημόσια Έργα.
 Αναφέρθηκε απλά, ότι οι οδηγοί σπουδών θα αλλάξουν και πάλι και, πιθανώς, να ληφθούν υπόψη αντιρρήσεις επαγγελματικών συλλόγων.
Παρά την έως σήμερα επικοινωνία με το Υ.Π.Ε.Θ. και τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Μπαξεβανάκη, δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια ή απάντηση. Σημειώνεται, ότι αντίστοιχο θέμα έχει ανακύψει και με τους Οδηγούς Σπουδών άλλων ειδικοτήτων και έχει κατατεθεί υπομνήματα από άλλους επαγγελματικούς συλλόγους.
 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι, ότι η διατύπωση αυτή οδήγησε στον ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών από τα Δ.Ι.Ε.Κ. . Συγκεκριμένα, ακόμα και ο πρώτος στην λίστα των Πολιτικών Μηχανικών της Περιφέρειας Αττικής (με περισσότερα μόρια από τον αντίστοιχο της λίστας των Διακοσμητών) δεν επελέγη από κανένα Δ.Ι.Ε.Κ.!
Παράλληλα, οι «προσωρινοί» αυτοί Οδηγοί Σπουδών εστάλησαν και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. με αποτέλεσμα την διατάραξη επαγγελματικών σχέσεων ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ!
 
Ο αποκλεισμός των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών είναι αβάσιμος και παράτυπος, καθώς, βάσει της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτήν, είναι κατάλληλοι για το σχεδιασμό – μελέτη κτηρίων αλλά και για την υπογραφή αρχιτεκτονικών μελετών. Ακόμα, στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα όπως: Γραμμικό Σχέδιο, Παραστατική Γεωμετρία, Οικοδομική, Στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Κτηριολογία, Τεχνολογία Υλικών, Αντοχή Υλικών, Μηχανική, Πολεοδομία, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Αντισεισμική Τεχνολογία.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι και ένας Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός είναι το ίδιο ικανός (αν όχι περισσότερο) με έναν Διακοσμητή να διδάξει συγκεκριμένα μαθήματα πολλών ειδικοτήτων του προαναφερθέντος Τομέα, όπως «Τεχνολογία Υλικών», «Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης», «Δομικό – Κατασκευαστικό Σχέδιο», «Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής», «Σχέδιο μέσω Η/Υ»,  «Διαθεματική Εργασία»  (της ειδικότητας «Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων») ή «Γραμμικό Σχέδιο», «Αρμονικές Χαράξεις – Μετρική Ανάλυση» και «Αποτυπώσεις» (της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων») ή γενικότερα το γραμμικό σχέδιο και άλλα τεχνικά μαθήματα άλλων ειδικοτήτων. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του υποψηφίου εκπαιδευτή θα πρέπει να παίζει, φυσικά, η επαγγελματική του εμπειρία, που να αποδεικνύει την ικανότητά του αυτή.
 
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί, ότι φέτος για πρώτη φορά (σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη) δόθηκε γραπτή διευκρίνιση στους Διευθυντές να λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των μορίων των εκπαιδευτών η εμπειρία ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.. Αυτό είναι εντελώς άδικο, καθώς έτσι έχουν την ευκαιρία να εργάζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. μόνο όσοι εργάζονται ήδη σε αυτά, και όχι εκπαιδευτές από Ι.Ι.Ε.Κ. με αποδεδειγμένη ίδια ή και πολύ μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αυτό το γεγονός καταπατά την Αρχή της Ισονομίας και Ισότητας, ενώ δεν υπάρχει και ανανέωση του διδακτικού προσωπικού.
Σημειώνεται, ότι η διδακτική εμπειρία σε Ι.Ι.Ε.Κ. και Ιδιωτικά Κολλέγια αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν σε ΟΛΟΥΣ τους διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω Α.Σ.Ε.Π ή στην διαδικασία πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί μέσω των ενσήμων, που έχει κάθε εκπαιδευτής από τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.), ή των αντίστοιχων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 
Συμπερασματικά, λοιπόν, αναφέρεται, ότι με τις τελευταίες εξελίξεις, που περιγράφηκαν προηγουμένως, πολλοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί (κυρίως, οι Πολιτικοί Μηχανικοί, αλλά και οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι υποβαθμίζονται ως «Πτυχιούχοι»), που ασχολούνται πολλά χρόνια με την εκπαίδευση,:
α) έχουν υποστεί απώλεια συνεργασίας με τα Δ.Ι.Ε.Κ. (αλλά και με τα Ι.Ι.Ε.Κ.),
β) έχουν υποστεί σοβαρή χρηματική ζημία,
γ) έχουν απώλεια επαγγελματικής εμπειρίας – προϋπηρεσίας, που πιθανά θα οδηγήσει σε απώλεια ωρών εργασίας και κατά το επόμενο ακαδημαϊκή έτος (αφού δεν θα συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μορίων),
δ) έχουν υποστεί ηθική βλάβη, καθώς απαξιώνονται στην αγορά εργασίας και την ελληνική κοινωνία.
 
Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να κινηθεί άμεσα προς την αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, που θίγονται. Προτείνεται η άμεση αναθεώρηση – συμπλήρωση των Οδηγών Σπουδών έτσι, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ επαγγελματιών, αλλά και τη βέλτιστη ανάθεση μαθημάτων ανά εκπαιδευτή ενηλίκων. Στόχος πρέπει να είναι τόσο η περιφρούρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όσο και η αναβάθμιση των Δ.Ι.Ε.Κ. και η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών σε αυτά
Posted in Επαγγελματικά δικαιώματα, Παιδεία | Σχολιάστε

Εκδήλωση ΡΠΜ για το δομημένο περιβάλλον: Μεγάλο το ενδιαφέρον των συναδέλφων μηχανικών

    Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες Πέμπτη 30/11 η εκδήλωση της ΡΠΜ με θέμα την ανάλυση και συζήτηση πάνω στο νέο νόμο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Η συμμετοχή των συναδέλφων μηχανικών ήταν ενδεικτική του ενδιαφέροντος για το νέο νόμο. Το αμφιθέατρο του ΤΕΕ γέμισε από νωρίς και η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν δυναμική μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, που διήρκησε τρείς ώρες! Τέθηκαν πολυάριθμα ζητήματα και λύθηκαν πολλές απορίες. Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες εφαρμογής του νόμου και από την εισηγήτρια κα. Αγρίου τονίστηκε ότι η εφαρμογή του νόμου θα καταδείξει και τις απαραίτητες βελτιώσεις, προσθέτοντας τη σημασία της επαφής με τους συναδέλφους μέσα από τις εκδηλώσεις παρουσίασης του νόμου πανελλαδικά για τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου. Η σημαντικότερη ίσως συμβολή στη συζήτηση ήταν η διαπίστωση ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα νόμο που προσεγγίζει ολιστικά το δομημένο περιβάλλον. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας Ρένα Κλαμπατσέα και η βουλευτής Εύη Καρακώστα, εισηγήτρια του νόμου κατά τη διαδικασία ψήφισης στη Βουλή. Στην εκδήλωση παρέστησαν συνάδελφοι εκλεγμένοι από πολλές παρατάξεις του ΤΕΕ.

Posted in Αρχιτεκτονική/Σχεδιασμός, Δημόσια διαβούλευση, Επαγγελματικά θέματα, Ενημέρωση, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών Μηχανικών για την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης του ΤΕΕ στους πλημμυροπαθείς Πολίτες της Δυτικής Αττικής – ΕΝΤΥΠΟ

General-AllaErga_F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία έμπρακτης υποστήριξης στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις σοβαρές πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Στο δύσκολο αυτό έργο ζητάμε να είστε αρωγοί.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την αλληλεγγύη σας προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας και την έμπρακτη συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία υποστήριξης που αναλαμβάνει το ΤΕΕ, σε συμμαχία με ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες μελέτες και οι πρώτες απαραίτητες εργασίες για να καταστούν λειτουργικά τα σπίτια των συμπολιτών μας που πλημμύρισαν, ώστε τουλάχιστον να επανέλθει η καθημερινότητά τους και το πρότερο βιοτικό τους επίπεδο.

Οι ενέργειες που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα, με την εθελοντική συμμετοχή  των Τεχνικών Εταιρειών μετά τις αναγκαίες μελέτες ανά οικία από εθελοντές μηχανικούς του ΤΕΕ είναι οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρολογικές εργασίες, κουφώματα, αλουμίνια, υαλοπίνακες, επιχρίσματα κλπ)

Το ΤΕΕ θα συντονίσει το εγχείρημα και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει επιτόπου, στη Μάνδρα, δομή όπου οι πολίτες που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα θα μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη των αναγκαίων μελετών και εργασιών είναι η κάθε οικία να έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια κρατικά κλιμάκια μηχανικών και να έχει κριθεί ασφαλής.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η αποκατάσταση των βασικών ζημιών, ώστε τα σπίτια να γίνουν κατοικήσιμα.

Οι Έλληνες Μηχανικοί με την τεχνογνωσία τους και οι Τεχνικές Εταιρείες με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που διαθέτουν, λειτουργώντας συλλογικά, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

Οι Μηχανικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρουν τους στις τρεις κατηγορίες: συμμετοχή σε κλιμάκια για αυτοψίες – τεχνικό έλεγχο, εκπόνηση μελετών βασικής αποκατάστασης – αρχικής επισκευής κατοικιών, εκτέλεση έργων βασικής αποκατάστασης – αρχικής επισκευής κατοικιών (αφορά την ανάληψη του κόστους εργασιών και υλικών – απευθύνεται κυρίως σε τεχνικές εταιρείες)

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα με τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για επικοινωνία μαζί σας και να μας γνωρίσετε το ενδιαφέρον σας. Μετά την καταγραφή των ζημιών ανά κατοικία θα σας γνωρίσουμε τις εργασίες που απαιτούνται.

Μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο και να επικοινωνήσετε μαζί μας (τηλ. 210 3291733-36 και e-mail: gramproedrou@central.tee.gr)  ώστε να συνδράμετε σ’ αυτή τη προσπάθεια.

Συμπληρώστε το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 22112017 v1

Πηγή: ΤΕΕ

Σχετικά: Συγκρότηση κλιμακίων μηχανικών για τις απαιτούμενες επεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Posted in Ενημέρωση | Tagged , , , , , , , , | Σχολιάστε

Συγκρότηση κλιμακίων μηχανικών για τις απαιτούμενες επεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Β’ Αντιπροέδρου ΤΕΕ Ν. Ανδρεδάκη, αποφάσισε τη συγκρότηση κλιμακίων μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών, την καταγραφή των ζημιών, τη γνωμάτευση των αιτίων και τη γνωμοδότηση σχετικά με τις απαιτούμενες επεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η συγκρότηση των κλιμακίων θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την οικεία Δημοτική Αρχή και τα αρμόδια Υπουργεία, κατόπιν πρόσκλησης.

Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική και άνευ αποζημίωσης.

Παράλληλα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή τις στους πληγέντες πολίτες και δηλώνει ότι θα συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα στον προσδιορισμό των αιτίων της καταστροφής ώστε να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, με αρκετές παρεμβάσεις.

 

Posted in Ενημέρωση | Σχολιάστε

Πέμπτη 30/11, Εκδήλωση ΡΠΜ: Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών σας καλεί σε εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 30/11/2017 στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ε.  (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος) με θέμα:

«Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος».

Σας περιμένουμε για συζήτηση και ανάλυση του Νόμου 4495/2017,   μετά την παρουσίασή του, από την κα. Αγριού Σταυρούλα, Ειδική Συνεργάτη του ΥΠΕΝ, με καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα του Νόμου .

ΑΦΙΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

Για τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Τις τελευταίες μέρες γίναμε- κι ελπίζουμε να μην ξαναγίνουμε- μάρτυρες μιας ανυπέρβλητης τραγωδίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε τις τελευταίες σκηνές ενός δράματος με πολλά χρόνια ιστορίας από πίσω του, αμαρτωλής κατά τεκμήριο. Οικονομικά συμφέροντα, ψηφοθηρικές πρακτικές, παντελής έλλειψη τεχνικής ευθύνης και σχεδιασμού, το ίδιο το αναπτυξιακό μοντέλο που κατέτρωγε ανθρώπινες ζωές και περιβάλλον, συγκροτούν το ψηφιδωτό των αιτίων που μας έφεραν ως εδώ. Σήμερα χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, τομές, συνολικός σχεδιασμός και επιτέλους απόδοση των ευθυνών στους πραγματικά υπεύθυνους. Από την πλευρά μας ως ΡΠΜ, παράταξη των μηχανικών, δηλώνουμε την πλήρη διαθεσιμότητά μας μέσα από το ΤΕΕ να συνδράμουμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, με συναίσθηση της ευθύνης μας και του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας
Με έκπληξή μας ωστόσο βλέπουμε το ΤΕΕ να παραμένει σιωπηλό όλες τις μέρες που εκτυλίσσεται η τραγωδία στη Δυτική Αττική και τον πρόεδρό του κ. Στασινό να συμμετέχει σε επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας προς πολιτική εκμετάλλευση του πόνου των συμπολιτών μας. Ο κ. Στασινός πρέπει να διαλέξει: ή θα είναι πρόεδρος του ΤΕΕ και θα αναδείξει το ρόλο του ΤΕΕ ως επιστημονικό/τεχνικό σύμβουλο ή θα προτάσσει την κομματική του ταυτότητα και θα πρωταγωνιστεί σε κομματικά παιχνίδια.
Posted in Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε