Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

(Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30/10/2017
Αρ.Πρωτ.: 2128/30-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
TAX. ΚΩΔ. : 10110
ΤΗΛ: 210. 3368322
FAX: 210.3368131
e-mail: protokollo@yeka.gr

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016 εγκυκλίου σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, και εν όψει της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της ενιαίας ενημερότητας από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ανάλογα με την ιδιότητα (εργοδότη ή ασφαλισμένου) του αιτούντος βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Β. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης. Διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η χορηγούμενη βεβαίωση δεν θα ισχύει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, για την οποία απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα οικεία ειδοποιητήρια.

Είναι ευνόητο ότι μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για την χορήγηση της σχετικής ενημερότητας απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού της μηνιαίας δόσης.

Γ. Τέλος, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο των επιπρόσθετων προϋποθέσεων της παρ. Β, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση. Προκειμένου δε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος διατήρησης της μισθωτής απασχόλησης και επομένως της κατ’ ελάχιστον καταβολής της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη στα πρόσωπα αυτά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την εφαρμογή των ανωτέρω και την συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά αναφερόμαστε στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο μας.

Δ. Ρυθμίσεις

Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση.

Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της οικείας ρύθμισης.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. Πετρόπουλος

Advertisements
Posted in Αταξινόμητα | Σχολιάστε

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/2017: ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ

Η ΡΠΜ χαιρετίζει την ψήφιση του Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος  με ευρεία πλειοψηφία. Από σήμερα το Δομημένο Περιβάλλον μπαίνει σε νέα τροχιά με επίκεντρο την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση της ανάπτυξης του χώρου με όρους αειφορίας και  κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτός ο νόμος μπορεί να συμβάλλει  την αρχή του τέλους της  αυθαίρετης δόμησης στον τόπο μας.

Μια σειρά από σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι:

  • Ιδρύεται το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος  μια νέα  και σύγχρονη δομή που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του Δομημένου Περιβάλλοντος. Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περιφέρειες και για πρώτη φορά θεσπίζεται η αποσύνδεση αδειοδότησης και ελέγχου.
  • Ιδρύεται Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρωνκαι η αντιστοίχιση μέσω αυτής των τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων  με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ) αλλά κυρίως με την κατάργηση  της εμπορευματοποίησης των τίτλων.
  • Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμουγια την παρακολούθηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας.
  • Ενεργοποιείται ο νέος τρόπος έκδοσης πολεοδομικών αδειών καιμπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον  εκμηδενισμό του χρόνου αναμονής και καθυστέρησης, στην εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.
  • Με την κατάργηση της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση οικοδομικών αδειών χιλιάδες συνάδελφοι που έχουν διαλυθεί από την κρίση και μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια καθώς δεν είχαν ενημερότητα λόγω χρεών, πλέον επωφελούνται και επιστρέφουν στο επάγγελμα άμεσα, σε πείσμα όσων με πράξεις ή παραλείψεις, στην πραγματικότητα, αντιτάχθηκαν σε αυτό.
  • Μειώνονται τα πρόστιμα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων .

Η ΡΠΜ παρακολούθησε συστηματικά τη διαβούλευση, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της συζήτησης με κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων.  Παρενέβη για να συμπληρώσει ή διορθώσει άρθρα του σχεδίου Νόμου, με κυριότερη τη μη απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας δόμησης, απεγκλωβίζοντας έτσι χιλιάδες συναδέλφων που βρέθηκαν στην δίνη της δημοσιονομικής κρίσης.

Το στοίχημα πλέον είναι αφενός ο μεγάλος αριθμός Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτείται να εκδοθεί έγκαιρα και αφετέρου να αντιμετωπιστούν, επίσης έγκαιρα, τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή που θα προκύψουν,  ώστε η διετής προθεσμία του Νόμου να αποτελέσει επιτέλους το τέλος της πολιτικής ομηρίας των ιδιοκτητών των αυθαιρέτων στην  οποία τους κρατούσε για δεκαετίες το πολιτικό σύστημα αναζητώντας  εκλογική πελατεία.

Αθήνα 20 Οκτώβρη 2017

Posted in Αρχιτεκτονική/Σχεδιασμός, Περιβάλλον/Ενέργεια | Σχολιάστε

Ομόφωνη αθώωση της συναδέλφου Ράνιας Πάλμου

Ομόφωνα κηρύχτηκε αθώα η συναδέλφισσα και μέλος της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών  Ουρανία Πάλμου, στο τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, κατά την εκδίκαση μήνυσης εναντίον της, του Προέδρου του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών κ.Βασιλείου  Μπαρδάκη για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η μήνυση αφορούσε την ανάρτηση στο κτίριο του ΤΕΕ-ΤΔΕ από την κ.Πάλμου την ημέρα των εκλογών για ανάδειξη νέων οργάνων του συλλόγου, αφίσας, η οποία περιείχε αναδημοσίευση άρθρου της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο «Πανεπιστημιακές εργολαβίες για τα… δικά τους Παιδιά».

Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης που χιλιάδες νέοι συνάδελφοι οδηγήθηκαν στο εξωτερικό , που πολλοί από μας βρέθηκαν ανασφάλιστοι και ανασφαλείς ,λίγο πριν τις εθνικές εκλογές , μια απλή συλλογή στοιχείων μετά από ταχύ οπτικό  έλεγχο και η συμπλήρωση του αντίστοιχου δελτίου  για 1782 σχολικά κτίρια,  βαφτίστηκε από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ ερευνητικό έργο αξίας 500000.  Κατόπιν παρακάμφθηκαν όλα τα «εμπόδια» και μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θράκης  με σπάσιμο του έργου σε κομμάτια κατέληξε σε απευθείας αναθέσεις σε μέλη και φίλους της ΔΚΜ, συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ευτυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε λόγω της δημοσιοποίησης του θέματος  και της εμπλοκής του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης .

Η  απόφαση του δικαστηρίου δίνει δύναμη σε χιλιάδες συναδέλφους μηχανικούς  που σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες από την οικονομική κρίση .

Δίνει   ελπίδα και απαντά θετικά στην απαίτηση:

  • για μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες του έργου των μηχανικών
  • για ισότητα ευκαιριών για όλους
  • για περισσότερη  δημοκρατία  και  ελευθερία λόγου στην αποκάλυψη των σκοτεινών πλευρών του επαγγέλματος
  • για πλήρη  έλεγχο όλων των συνδικαλιστικών οργάνων αλλά και των προσώπων  που εκλέγονται για να υπηρετούν τα συμφέροντα των μηχανικών .

Παράλληλα η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση άμεσα να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που να βοηθούν σε  αυτή τη κατεύθυνση νομοθετώντας και καθιερώνοντας την  πλήρη διαφάνεια σε όλους τους τομείς από την οικοδομική άδεια έως την ανάθεση μελέτης η έργου.

Θεωρούμε θετικό βήμα και  κατάκτηση μας  την νομοθετική ρύθμιση (Ν 4412/2016 άρθρο 14) σύμφωνα με την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων  και αντίστοιχα του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής για να θεωρηθεί μια σύμβαση ως ερευνητικό έργο αλλά απαιτούμε  ευρύτερα  βήματα ελέγχου όλων των αναθέσεων σε όλη τη κλίμακα  των μελετών και των έργων..

Την προχθεσινή απόφαση την αφιερώνουμε στους συναδέλφους μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ως μια μικρή προσφορά στην προσπάθεια να γυρίσουν σε μια χώρα που οι κουμπάροι …δεν θα θέλουν και ανταλλάγματα.

Posted in Αλλες Παρατάξεις, Δημόσια Έργα, Διαφθορά, Ενημέρωση, Σύλλογοι | Σχολιάστε

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών (ΡΠΜ) καταδικάζει έντονα την ενέργεια του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών κ. Β.Μπαρδάκη, να μηνύσει και να οδηγήσει τη  Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στα δικαστήρια την συνάδελφο και μέλος της ΡΠΜ Ράνια Πάλμου με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.
Η συνάδελφος, στις τελευταίες εκλογές του συλλόγου, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, είχε αναρτήσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για ενημέρωση των μελών του, δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, το οποίο αναφερόταν στην απευθείας ανάθεση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μελέτης, η οποία αφορούσε Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων σχολείων της Βόρειας Ελλάδας. Η μελέτη αυτή βαφτίστηκε από την τότε διοίκηση της κρατικής εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στην Προγραμματική Σύμβαση με το ΑΠΘ ερευνητικό έργο, για να καταλήξει με τη διαδικασία  των απευθείας αναθέσεων στον κ. Μπαρδάκη, τη σύζυγό του και μερικούς  ακόμη, που κοινό παρανομαστή είχαν τη σχέση του με την συνδικαλιστική παράταξη στο χώρο των μηχανικών, την ΔΚΜ.
Το δημοσίευμα είναι αποκαλυπτικό των παράνομων και παράτυπων ενεργειών που έγιναν και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Και ενώ εύλογα κάποιος θα περίμενε από τον κ. Μπαρδάκη να στραφεί κατά της εφημερίδας και του συντάκτη της, για ένα δημοσίευμα με τίτλο «Πανεπιστημιακές εργολαβίες για τα… δικά τους παιδιά», που ακόμη και σήμερα είναι σε δημόσια θέα, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΦΣΥΝ (και όχι μόνο αυτό), ουδέποτε το έπραξε, διότι προφανώς είναι αληθές και στρέφεται κατά της κ.Πάλμου που φρόντισε απλά να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.
Να σημειώσουμε ότι οι επιστημονικοί σύλλογοι και το ΤΕΕ έχουν με αποφάσεις τους επανειλημμένα καταδικάσει την πρακτική αυτή, το βάφτισμα δηλαδή μιας μελέτης ως ερευνητικό έργο και την ανάθεσή της στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επίσης σχετικές αποφάσεις για το παράτυπο της διαδικασίας, έχει κατά καιρούς, εκδώσει το ΣτΕ. Η θέση του τεχνικού κόσμου είναι ότι τέτοιες μελέτες, δημοσίου συμφέροντος οφείλουν να υλοποιούνται μέσα από διαδικασίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου – γεγονός το οποίο έχει πολλές φορές συμβεί στο παρελθόν – προς όφελος του συνόλου των μηχανικών. Ο κ.Μπαρδάκης, ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών είχε πλήρη γνώση της θέσης των συλλόγων για το ζήτημα και όφειλε με τη στάση του να την υπερασπίσει. Επέλεξε όμως για προσωπικό όφελος δικό του, της συζύγου του και μερικών «κολλητών» της ΔΚΜ να καταφύγει στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.
Η λογική αυτή δεν αποτελεί άποψη προσωπικά του κ. Μπαρδάκη αλλά προωθείται ως πρακτική, από την ίδια την παράταξη της ΔΚΜ που πρόσκειται στη ΝΔ και της οποίας σημαίνων στέλεχος είναι ο κ.Μπαρδάκης. Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος οφείλει να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να απομονώσει από τα εκλεγμένα όργανα τους φορείς της.
Σύσσωμος επίσης ο τεχνικός κόσμος οφείλει να σταθεί αλληλέγγυος στη συνάδελφο Ράνια Πάλμου, τα κίνητρα της οποίας ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας και η υπεράσπιση μέσα από τη συνδικαλιστική της δράση των συμφερόντων των συναδέλφων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στις αποφάσεις των επιστημονικών μας συλλόγων.
Για το λόγο αυτό συντασσόμαστε μαζί της και λέμε καθαρά ότι είμαστε όλοι κάτω από την αφίσα που ανάρτησε.
Posted in Αλλες Παρατάξεις, Δημόσια Έργα, Διαφθορά, Ενημέρωση, Σύλλογοι | Σχολιάστε

Έκδοση εγκυκλίου για απονομή εφάπαξ παροχής

Εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος Φ80020/οικ.26004/Δ15.403 που καθορίζει το τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ
παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016.
Σημειώνεται ότι για την απονομή της εφάπαξ παροχής απαιτείται πρόσθετη αίτηση προς τον οικείο φορέα πέραν της
αίτησης συνταξιοδότησης.
Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης.
Posted in Ασφαλιστικό | Σχολιάστε

Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα: Επικοινωνήθηκε – Δρομολογήθηκε – Πραγματοποιήθηκε

Το δίκαιο αυτό αίτημα των μηχανικών – και άλλων ελευθέρων επαγγελματιών- , οι οποίοι δεν ασκούν δραστηριότητα, δηλαδή δεν είναι ούτε μισθωτοί, ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες επικοινώνησε για πρώτη φορά με τεκμηριωμένες, ουσιαστικές και μεθοδικές παρεμβάσεις  η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών προς το Υπουργείο Εργασίας και το ΤΕΕ από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Το αντικειμενικό αυτό πρόβλημα, έγινε αντιληπτό, το αίτημα της μη υποχρεωτικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για όσους δεν ασκούν δραστηριότητα (έχουν «κλείσει» τα βιβλία τους στη Δ.Ο.Υ.), δρομολογήθηκε και πλέον έγινε πράξη (και μάλιστα αναδρομικά από 01.01.2017) με το άρ. 20 του ψηφισμένου πλέον νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Απώτερος στόχος της ΡΠΜ ήταν και είναι η ολική κατάργηση της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει πλέον να εστιάσουμε, παράλληλα με την ελάφρυνση συνολικά των ασφαλιστικών εισφορών.

 

Άρθρο 20
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη.

4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, µπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί.

 

Posted in Ασφαλιστικό, Επαγγελματικά θέματα, Εργασιακά | Σχολιάστε

Η νέα εγκύκλιος για τα POS (εξαιρέσεις) – Πηγή: Taxheaven

pos_termina_dikoigoroi

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».

Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους δικαιούχους
πληρωμής  να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά τις συναλλαγές τους με πληρωτές  οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Με υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής θα εντάσσονται σταδιακά στην παραπάνω υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα, βάσει του κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2017 η υπ’ αριθ. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)» (Β’ 1445) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής οι οποίοι υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και κατ’ επέκταση υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών.
Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα.
Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).
Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS). Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A’ 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.
Η προθεσμία συμμόρφωσης στην ανωτέρω Απόφαση για τους δικαιούχους πληρωμής που έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ήτοι στις 27-07¬2017. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07¬2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη τους.
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου, β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και ειδικότερα την αρχή της χρηστής διοίκησης, ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Τέλος, όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.

 

Πηγή: Taxheaven

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36205

Posted in Επαγγελματικά θέματα, Φορολογία | Tagged , , , , | Σχολιάστε