Συζήτηση στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Η Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ να τοποθετηθούν οι υποψήφιοι συνδυασμοί στο κείμενο της ομάδας του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με θέμα : Έλληνες µηχανικοί και ενδογενής τεχνογένεση της ανάπτυξης – Υπάρχει άλλος δρόµος για την ανόρθωση µιας γονατισµένης χώρας;

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση της Πέτη Πέρκα εκπροσώπου της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών 

psifodeltio best2

Το κείμενο:

Έλληνες µηχανικοί και ενδογενής τεχνογένεση της ανάπτυξης – Υπάρχει άλλος δρόµος για την ανόρθωση µιας γονατισµένης χώρας;
Αξιοποιώντας την εθελοντική προσφορά εργασίας µελών του Τ.Ε.Ε., του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων Πανεπιστηµιακών δασκάλων και ερευνητών καθώς και µελών διεπιστηµονικών κοινοτήτων, όπως του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (για συντοµία Ι.ΕΚ.Ε.Μ. – Τ.Ε.Ε.) οργανώνει τα δύο τελευταία χρόνια µια σειρά από συναντήσεις – διαλόγους µε στόχο όχι απλά την παρουσίαση σκέψεων και απόψεων για τα αίτια της σηµερινής δεινής κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, της ιδιαίτερα οδυνηρής και για το επιστηµονικό δυναµικό αλλά καταστροφικής για τη νέα γενιά βύθισης των προσδοκιών τους, αλλά κυρίως την αναζήτηση εξόδου από το τέλµα µέσα από γνώση, εµπειρία, εργασία και αγώνα.

Μία εκ των βασικότερων θέσεων είναι η ακόλουθη.

Η µετάβαση από την απόγνωση στη γνώση είναι επείγουσα, και από τη γνώση στην τεχνική δηµιουργία και στην ανατροπή είναι µονόδροµος. Η νέα τεχνογένεση της ανάπτυξης είναι ριζοσπαστική και αναπόφευκτη. Έκγονός της, η εκτυλισσόµενη ραγδαία «Τρίτη» βιοµηχανική επανάσταση, που παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά της θεµελιωµένης στην τεχνογένεση της χύτευσης των άφθονων στην επιφάνεια του πλανήτη µας σιδηροµεταλλευµάτων και την εκλαΐκευση της χρήσης του σιδήρου, πρώτης παγκόσµιας και ανατρεπτικής επανάστασης κατά την ιστορική µας περίοδο.
Η τρέχουσα επανάσταση στηρίζεται στην εκλαΐκευση των ενεργειακών, πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών αιχµής. Τα αντίστοιχα σχετικά φθηνά αλλά εκπληκτικών δυνατοτήτων εργαλεία αναδεικνύουν την υπεροχή της επένδυσης σε φυσικές αξίες έναντι της µη παραγωγικής σε αγαθά και θέσεις εργασίας και χωρίς κανόνες ή ουσιαστικούς περιορισµούς, χρηµατιστηριακή κερδοσκοπία, την υπεροχή των τεχνηµάτων έναντι της άυλης οικονοµίας της αποβιοµηχάνισης.
Μεγάλα λαϊκά πλήθη ήδη εξοπλίζονται µε τα εργαλεία αυτά. Νέες δυνάµεις δοµούνται µέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων ανοιχτής
αρχιτεκτονικής και κατασκευής για τη δηµιουργία και έξυπνη διασύνδεση πολλών παραγωγικών µονάδων µικρής κλίµακας, αποκεντρωµένων αλλά τεράστιας συλλογικής ισχύος, σε σύζευξη και µε την ιδέα της διάσωσης και εξυγίανσης των εναποµεινασών έστω «θυλάκων» βιοµηχανικής παρακµής και µετατροπής τους σε ανοιχτά παραγωγικά βιοµηχανοστάσια, σε χώρους ανοιχτής «µαθητείας». Οι ανατροπές των κατεστηµένων µεγάλων συγκεντρωτικών–επιτακτικών µορφών της παραγωγής προβλέπονται θεαµατικές.
Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αυτών των δυναµικών µικρών µονάδων: δεν έχουν ανάγκη των επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, άρα και των καταπιεστικών συγκεντρωτικών–επιτακτικών αγοραίων εξουσιών ενώ παράλληλα διαθέτουν πολλαπλάσιες δυνατότητες ευελιξίας και ευστάθειας, ανταγωνιστικότητας, βιωσιµότητας. Εφαρµόζουν την αρχή της πλεονασµατικότητας ως ασφάλισης έναντι κινδύνων και αντιξοοτήτων, που επιτρέπει τη διατήρηση των τεχνηµάτων τους χάρις στην ύπαρξη εναλλακτικών συστηµάτων, αποταµιευτών, ανταλλακτικών, κ.ο.κ., το ακριβώς αντίθετο από την απλοϊκή οικονοµική αποτελεσµατικότητα και βελτιστοποίηση. Μ’ αυτή την απλοϊκότητα, που υποκρύπτει συµφέροντα και δεινά, οφείλουµε να έρθουµε άµεσα σε ρήξη. Οι ισχυροί επενδύουν ήδη στην
τρίτη βιοµηχανική επανάσταση. Μένει απέξω η χώρα µας, αν και γνωρίζουµε ότι µπορεί αλλά και πρέπει να συµµετέχει στη νέα αυτή αναπτυξιακή πορεία για τρεις προφανείς λόγους: διατηρεί την παράδοση της προτίµησης στις µικρές παραγωγικές µονάδες, στη φυσική – οικολογική και τεχνητή – και κοινωνική πλεονασµατικότητα, και διαθέτει παράλληλα το πλεονέκτηµα ενός τεράστιου, σε σχέση µε τον πληθυσµό της, ανθρώπινου τεχνογενετικού δυναµικού υψηλής σταθµης.
Το δυναµικό όµως αυτό, υπό τη συντελούµενη καταρράκωση του ατόµου, αποµακρύνθηκε και τελικά αυτονοµήθηκε από τα κοινά και
περιήλθε στον ιδιωτικό του χώρο. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη παρανόηση µια απονενοηµένη προσπάθεια ιδιοποίησης των νέων µέσων παραγωγής ενόσω αυτά είναι ανοιχτά και κατανεµηµένα και η ισχύς τους αποδίδεται µόνο συλλογικά. Αυτή η παρανόηση πρέπει άµεσα να ξεπεραστεί.

Ως Έλληνες µηχανικοί, κύριες µονάδες της τεχνογένεσης και εν δυνάµει κεντρικοί µοχλοί της παραγωγικής µας επανάστασης, καλούµαστε πρώτα ν’ ανασυγκροτηθούµε στο θεσµικό χώρο µε από τα κάτω φορέα την κοινωνική επιχείρηση και από τα πάνω το ιστορικό Τ.Ε.Ε.
Από τα κάτω, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού – µε αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα που αφορούν
ιδιαίτερα στους µηχανικούς – µπορούν να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της πραγµατικής οικονοµίας, που διακρίνονται εντούτοις αφενός από τη διάθεση των κερδών τους σε σχέση µε τον απώτερο σκοπό των κοινών και αφετέρου από το ότι η λειτουργία τους βασίζεται στην απασχόληση και εργασία των µελών-εταίρων τους. Επιπλέον προβάλλουν ως υπόδειγµα επιχειρηµατικού σχήµατος που µπορεί ν’ αποτελέσει τη βάση διάσωσης και αναδιάρθρωσης µικροµεσαίων προβληµατικών επιχειρήσεων αλλά και (εξυγιαντικής) µεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων, και που σε κάθε περίπτωση προσφέρει µια µεγαλύτερη χρηµατοπιστωτική ασφάλεια
απ’ όσο οι συνηθισµένες επιχειρήσεις.
Από τα πάνω, συλλογικά και συγκροτηµένα πρέπει ν’ αποφασίσουµε τη ρήξη µε την απλοϊκή οικονοµική αποτελεσµατικότητα και βελτιστοποίηση που υπαγορεύει αυτόν τον παροπλισµό, την καταδικαστική για το παρόν και το µέλλον της χώρας µας εκποίηση υποδοµών, την αφαίµαξη του δυναµικού µας, την παρακµιακή αποµόνωση. Το πολυδιάστατο και οι δυσκολίες του εγχειρήµατος για την ανόρθωση µιας γονατισµένης χώρας επιβάλλουν τη στενή και οµότιµη συνεργασία του ιστορικού Τ.Ε.Ε. µε το σύνολο του επιστηµονικού και τεχνικού επαγγελµατικού µας δυναµικού, όλους τους φορείς της ρητής και άρρητης γνώσης του τόπου µας.
Το T.E.E. µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα οφείλουν ν’ αποτελέσουν τη µήτρα της νέας αυτής οµότιµης οργάνωσης. Γύρω από
κοινά πρότυπα και κοινές υποδοµές τεχνογένεσης, η κατανεµηµένη παραγωγή θα µπορεί ν’ ανταγωνιστεί τις µεγάλες επιτακτικές συγκεντρώσεις. Η υπεροχή της θα στηρίζεται στην κινητοποίηση του συνόλου του γνωσιακού κεφαλαίου της χώρας και του πλήθους των διασπαρµένων παραγωγικών πόρων που σήµερα καταδικάζονται σε αργία.

Όλοι µαζί µπορούµε να θεµελιώσουµε τη ριζική αλλαγή πορείας προς την ανόρθωση, την τεχνογένεση µιας παραγωγικής επανάστασης, καλά δοµηµένης, ευρύτερα κατανοητής, µε αξιακό υπόβαθρο, που σέβεται τις ιστορικές ρίζες και διδάγµατα, αντέχει στην κοινή λογική, καταλήγει σε συγκεκριµένες, εφαρµόσιµες προτάσεις.
Όλοι µαζί µπορούµε να υλοποιήσουµε τις αναγκαίες δοµικές µεταβολές εφαρµόζοντας ένα µακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασµό, οριοθετηµένο στο οικολογικό και καταναλωτικό µέτρο του ελεύθερου δηµοκρατικού πολίτη – ενάντια στη δηµιουργία νέων «λευκών ελεφάντων», οπλισµένο µε την υψηλή τεχνολογική στάθµη στο τρίπτυχο κοινωνικό κεφάλαιο – καινοτοµία – παραγωγή.
Αν αναλάβουµε όλοι µαζί τις ιστορικές ευθύνες µας, τότε µπορούµε.

http://iekemtee.sqlearn.gr/course/view.php?id=15

Advertisements
This entry was posted in ΕΚΛΟΓΕΣ Τ.Ε.Ε, Ενημέρωση, Θέσεις and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s